Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği

DEPREM SÜRECİ VE CBS SEMPOZYUMU

DÜZENLEYEN:
PİRİ REİS HARİTA GAYRİMENKUL VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERNEĞİ
YER VE TARİH:
21 ARALIK 2019 YTÜ ODİTORYUM- BEŞİKTAŞ
PROGRAM:
09:00 Kayıt İşlemleri
10:00 Açılış ve Protokol konuşmaları
Açılış Konuşması:
Piri Reis Harita Derneği Başkanı, Mustafa Yalçınkaya
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, Hasan Tahsin Usta
Esenler Belediye Başkanı, M. Tevfik Göksu
İstanbul Milletvekili, Osman Boyraz
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, Fatma Varank
Çevre ve Şehircilik Bakanı, Murat Kurum (Tensipleri halinde)
Ara- 15 dk
*CBS Genel Müdür Yardımcısı, Dr. Hüseyin Bayraktar, CBS Kararnamesi Bilgilendirme
12:00 Öğlen Yemeği
Adres: Kâğıthane Ofis Park, Merkez Mahallesi No:14-4 C Kâğıthane/İstanbul
Tel: +90 (212) 939 38 42, e-mail: pirireis@pirireisharita.org

13:00 Deprem Süreci ve CBS Oturumu
Oturum başkanı: Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu
Tapu Kadastro Genel Müdürü, M. Zeki Adlı
AFAD Başkanı, Dr. Mehmet Güllüoğlu
CBS Genel Müdürü, İsmail Tüzgen
PiriReis Harita Gayrimenkul ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri Derneği Kurucu Üyesi, İsmail Şener
YTÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Uğur Doğan
İTÜ Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Himmet Karaman
16:30 Kapanış
Konferans Kapsamı
Piri Reis Derneği tarafından düzenlenen ‘Deprem Süreci ve CBS Sempozyumu’ yakın
gelecekte beklenen ve daha önce yaşanmış olan artçı depremler göz önünde bulundurulduğunda
özellikle İstanbul gibi yirmi milyona yakın bir insanın yaşadığı Metropol’de depremle iç içe
yaşamanın kaçınılmaz bir gerçek olduğu kabul edilmektedir. Buna karşı alınan önlemler ve
çalışmaların ne denli yeterli olduğu akademisyenler, kent yöneticileri, hükümet ve vatandaş
tarafından sorgulanmaktadır. Gündemi meşgul eden bu konudaki çalışmalara Harita
Mühendisliği disiplini olarak nasıl katkı sağlarız diye düşündüğümüz de akla gelen CBS
tekniğinin en iyi araç olarak kullanılmasıdır. CBS; fiziksel çevre analizleri ve sosyal analizleri
bir araya getirip sentezleyerek ve tabloları, grafikleri bu haritalara bağlayarak, günümüz
bilgi çağında, mühendislerin, şehir plancılarının ve yöneticilerin kullanacağı yardımcı bir
araçtır. CBS, program, donanım, yardımcı araçlar ve kullanıcılardan oluşur. Bunlar yardımıyla
coğrafi olarak referansı olan mekânsal veriyi doğal ve yapay çevre içinde yer kaplayan sabit
ve dinamik varlıkların yerlerini, konumlarını, mekânsal etkileşimlerini ve coğrafi ilişkilerini
belirleyerek bu verileri bilgiye çevirir.
Adres: Kâğıthane Ofis Park, Merkez Mahallesi No:14-4 C Kâğıthane/İstanbul
Tel: +90 (212) 939 38 42, e-mail: pirireis@pirireisharita.org

Çünkü son yıllarda hızlı nüfus artışına bağlı olarak kentlerin kontrolsüz büyümeleri, yerel
zemin koşulları bakımından uygunsuz alanlara doğru yönelmelerine neden olmuştur. Zemin
koşullarını açıklayan parametrelerin duyarlılık analizleri sonucunda elde edilen verilerin
birleştirilerek aralarındaki ilişkinin anlaşılması daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Bütün
bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için elde edilen verilerin, coğrafi koordinatlarla
ilişkilendirilmesi, istatistiksel veya matematiksel yöntemlerle analiz edilmesi ve görsel olarak
sunumlarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü deprem sonucu yaşanan olumsuzluklar ise
nüfus yoğunluğu, yanlış arazi kullanımı ve plansızlık sonucu ortaya çıkan yapılaşmadan
kaynaklanmaktadır.


*Coğrafi Bilgi Sistemleri Kararnamesi
7 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı Resmî Gazetede Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107-9.pdf ).
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında
koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde
yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi,
kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve
standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu
kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi amacıyla 07/11/2019 tarih 30941 sayılı Resmi Gazetede 49 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.